PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

SKIM PINJAMAN PENINGKATAN PERNIAGAAN TERENGGANU (SP3T)

Skim Pinjaman Peningkatan Perniagaan Terengganu (SP3T) merupakan salah satu kemudahan yang disediakan oleh YPU bertujuan untuk membantu usahawan tempatan memperkembangkan lagi perniagaannya. Pembiayaan yang dikeluarkan ini adalah berasaskan kepada prinsip Al-Qardh Al-Hasan.

Butiran
Skim Pinjaman Peningkatan Perniagaan (SP3T)

KRITERIA PEMOHON

  1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun – 55 tahun dan mestilah bumiputera.
  2. Perniagaan adalah milikan rakyat Negeri Terengganu dan menjalankan perniagaan di Negeri Terengganu.
  3. Mempunyai tempat perniagaan dan jenis perniagaan yang khusus.
  4. Memiliki lesen perniagaan yang sah yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Persekutuan.
  5. Telah menjalankan perniagaan dan daftar SSM sekurang-kurangnya enam(6) bulan.
  6. Terlibat secara langsung dalam perniagaan serta beroperasi sepenuh masa.
  7. Keutamaan akan diberikan kepada usahawan yang telah mendapat khidmat nasihat dan bimbingan serta telah menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh YPU.

AKTIVITI/PERNIAGAAN YANG DITAWARKAN PEMBIAYAAN

  1. Kedai Tetap – Restoran, kedai runcit, pakaian, perkakas dapur, kraftangan, perhiasan, produk kesihatan dan lain-lain berkaitan.
  2. Perniagaan Perkhidmatan – Jahitan, studio gambar, kerja kimpalan, bengkel motor, mekanik radio/tv, membaiki alat-alat elektrik dan lain-lain berkaitan.
  3. Pembuatan – Industri kecil seperti memproses makanan, sos, kuih dan lain-lain.

CIRI-CIRI PEMBIAYAAN

  1. Jumlah pembiayaan: RM2,000.00 hingga RM20,000.00
  2. Jangkamasa bayaran balik: 18/30 bulan
  3. Tiada cagaran dikenakan.
  4. Tiada kadar caj keuntungan dikenakan.
  5. Penjamin (Suami/Isteri/Adik-beradik/Waris terdekat)

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang Permohonan SPK yang lengkap.
  2. Lesen Perniagaan, Permit Perniagaan, Borang A & D (jika berkaitan).
  3. Salinan penyata bank selama 4 bulan terkini.
  4. Salinan Kad Pengenalan Pemohon & Penjamin.
  5. Gambar berukuran paspot.
  6. Surat tawaran perniagaan/surat sokongan.
  7. Lakaran pelan lokasi premis.
  8. Invios dan bil barangan atau peralatan yang diperlukan.

SKIM PINJAMAN BISNES ONLINE (SPBOL)

Disediakan bertujuan untuk membantu usahawan tempatan memperkembangkan lagi perniagaan yang dijalankan secara atas talian

Butiran
Skim Pinjaman Bisnes Online (SPBOL)
KRITERIA PEMOHON

  1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun – 55 tahun.
  2. Pemohon mestilah Bertaraf Bumiputera.
  3. Perniagaan adalah milikan rakyat Negeri Terengganu.
  4. Mempunyai premis perniagaan dan jenis perniagaan yang khusus.
  5. Jenis perniagaan ialah perniagaan atas talian.
  6. Memiliki lesen perniagaan yang sah dengan jenis perniagaan yang dijalankan diatas talian.
  7. Terlibat secara langsung dalam perniagaan.
  8. Keutamaan kepada usahawan yang telah mendapat khidmat nasihan dan bimbingan serta telah menghadiri kursus yang dianjurkan oleh YPU.
  9. Dropship tidak dibenarkan memohon.

TUJUAN PEMBIAYAAN

  1. Pembelian bahan mentah dan produk jualan.
  2. Pembelian peralatan ICT untuk jualan.
  3. Pembelian mesin/peralatan yang akan membantu memajukan perniagaan/perusahaan yang diceburi.
  4. Modal kerja/pusingan/promosi online.

CIRI-CIRI PEMBIAYAAN

  1. Jumlah Dari RM2,000.00 hingga RM10,000.00
  2. Jangkamasa Sehingga 24 bulan
  3. Tiada Cagaran
  4. Tiada Caj Keuntungan
  5. Penjamin (Suami/Isteri/Adik-beradik/Waris Terdekat)
  6. Potongan 25% sekiranya bayaran memuaskan tanpa sebarang tunggakan.

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang Permohonan SPBOL yang lengkap.
  2. Gambar berukuran paspot.
  3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon & Penjamin.
  4. Salinan Pendaftaran Perniagaan SSM / Borang A & D.
  5. Salinan Lesen Perniagaan yang sah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Persekutuan.
  6. Salinan penyata bank selama 4 bulan terkini.
  7. Surat tawaran perniagaan / kontrak / projek yang dimiliki / lain-lain surat sokongan.
  8. Invois dan bil barangan atau peralatan yang diperlukan.
  9. Lakaran pelan lokasi.

SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN TERENGGANU (SPUT)

Skim Pinjaman Usahawan Terengganu (SPUT) ini merupakan program usahasama antara Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU) dan
Bank Islam Malaysia Berhad yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi taraf ekonomi komuniti usahawan Bumiputera Muslim dan Perusahaan Kecil Sederhana
(PKS) dengan menyediakan pembiayaan bagi tujuan keperluan modal dan perbelanjaan modal.

Di Bawah Program Al-Ansar, Kami Menyediakan:
1. Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)
2. Ijarah Thumma Bai-i

Butiran
Skim Pembiayaan Usahawan Terengganu (SPUT)
JENIS SKIM PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) adalah pembiayaan yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan modal kerja dan/atau perbelanjaan modal. Produk ini
ditawarkan pada kadar tetap 4.5% setahun sepanjang tempoh pembiayaan yang dikira berdasarkan kadar rata. Margin Pembiayaan adalah seperti di bawah:

i- Modal Kerja – Sehingga 30% daripada rekod jualan terkini
ii- Pembiayaan Kontrak – Maksimum 80% daripada nilai kontrak
iii- Perbelanjaan Modal – 90% daripada harga pembelian aset

Pembiayaan ini adalah berlandaskan konsep Tawarruq yang merujuk pada konsep Pembelian komoditi dengan harga tertangguh. Komoditi tersebut kemudiannya
dijual semula untuk mendapatkan wang tunai kepada suatu pihak lain selain daripada penjual asal.

2. Ijarah Thumma Bai-i

Ijarah Thumma Bai-i adalah kemudahan sewa yang membenarkan pelanggan menyewa aset Bank dan seterusnya membeli aset tersebut daripada pihak Bank
diakhir tempoh sewaan. Produk ini ditawarkan pada kadar tetap 4.5% setahun sepanjang tempoh pembiayaan yang dikira berdasarkan kadar rata. Jumlah sewaan adalah tetap sepanjang tempoh yang telah ditentukan. Produk pembiayaan ini direka bentuk bagi memenuhi keperluan perbelanjaan modal sehingga 90% daripada harga pembelian.

Pembiayaan ini berlandaskan Kontrak Ijarah dan Bai’. Ia merujuk pada kontrak Ijarah yang diikuti dengan kontrak Bai’ (jualan). Di bawah kontrak pertama, Bank
menyewakan aset kepada pelanggan pada kadar sewaan yang telah dipersetujui sepanjang tempoh yang ditetapkan. Apabila tamat tempoh sewaan, pelanggan
memeterai kontrak kedua untuk membeli aset daripada Bank pada harga yang telah dipersetujui.


KRITERIA KELAYAKAN

  1. Dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Bumiputera Islam.
  2. Perniagaan aktif beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun.
  3. Perniagaan merekod keuntungan minimum 1 tahun.

CIRI-CIRI PRODUK

  1. Pembiayaan antara RM50,000.00 hingga RM1,000,000.00.
  2. Tempoh pembiayaan adalah dari 3 sehingga 5 tahun.
  3. Kadar keuntungan yang dikenakan adalah pada kadar tetap 4.5% setahun sepanjang tempoh pembiayaan yang dikira berdasarkan kadar rata.
  4. Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) – 6% GST termasuk dalam yuran/ caj di mana berkenaan.

CARA UNTUK MEMOHON

  • Pemohon boleh menghantar Salinan Kad Pengenalan dan Dokumen-dokumen Perniagaan yang berkaitan kepada Bahagian Pengurusan Aset & Pembiayaan YPU untuk dibuat semakan kelayakan bagi memohon pinjaman tersebut. Jika layak, pihak Bank Islam akan terus menghubungi pemohon untuk tindakan seterusnya.

SKIM PEMBIAYAAN FOOD TRUCK (SPFT)

Disediakan bertujuan untuk membantu usahawan tempatan yang ingin menjalankan perniagaan berbentuk karavan atau Food Truck. Pembiayaan ini dilaksanakan di bawah Skim Pinjaman Tanpa Faedah – Al-Ijarah.

Butiran
Skim Pembiayaan Food Truck (SPFT)
KRITERIA PEMOHON

  1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun – 60 tahun.
  2. Perniagaan adalah milikan rakyat Negeri Terengganu.
  3. Memiliki lesen perniagaan yang sah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk perniagaan Food Truck atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
  4. Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya enam (6) bulan diutamakan.
  5. Terlibat secara langsung dalam perniagaan serta beroperasi sepenuh masa.
  6. Tidak memiliki rekod kurang memuaskan dengan mana-mana institusi kewangan.

TUJUAN PEMBIAYAAN

  1. Pembelian Van dan peralatan bagi tujuan menjalankan aktiviti Food Truck sahaja.
  2. Keutamaan permohonan kepada pemohon yang mengusahakan perniagaan Makanan Tradisional Terengganu (Terengganu Kitchen).

CIRI-CIRI PEMBIAYAAN

  1. Jumlah pembiayaan adalah sehingga RM80,000.00
  2. Jangkamasa Sehingga 84 bulan  / 7 Tahun
  3. Tiada Cagaran
  4. Caj Keuntungan: 2 peratus (%)
  5. Penjamin Tiada

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang Permohonan SPFT yang lengkap.
  2. Gambar berukuran paspot.
  3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon & Penjamin.
  4. Salinan Pendaftaran Perniagaan SSM / Borang A & D (jika berkaitan).
  5. Salinan Lesen Perniagaan yang sah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Persekutuan.
  6. Salinan penyata bank (Akaun Simpanan/Akaun Semasa) selama 4 bulan terkini.
  7. Sebutharga van / food truck & kelengkapan.
  8. Lakaran pelan lokasi – cadangan lokasi.

Hakcipta Terpelihara © YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU 2018 .